Вашків Олександр Павлович

Вашків Олександр Павлович

Найбільш актуальні публікації:

 1. Вашків О.П. Адміністрування процесів функціонування підприємств та інституційні пастки / О.П. Вашків, Л.Л. Куц // Матеріали І-ої науково-практичної конференції «Ділове та державне адміністрування». – Луганськ-Слов’янськ, 2011. – С. 215-220.
 2. Вашків О.П. Застосування інноваційних технологій у вивченні конкурентоспроможності підприємства / О.П. Вашків // Вісник Східноукраїн-ського національного університету ім. В.Даля. Науковий журнал. – Луганськ, 2012. – № 1 (172). – Ч. 1. – С. 102-109.
 3. Вашків О.П. Класифікація транзакційних витрат підприємства у системі їх оцінки та економічного аналізу / О.П. Вашків // Економічний аналіз. Збірник наук. праць / За ред. І.С. Шкарабана. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – № 11. – Ч. 2. – С.83-86.
 4. Вашків О.П. Шляхи та перешкоди виходу з інституційних пасток / О.П. Вашків // Регіональна економіка та проблеми муніципального розвитку : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. – Ч. 2. – К. : ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – С. 122-124.
 5. Вашків О.П. Специфіка змістового наповнення категорії «конкурентоспроможність підприємства» в сучасній економічній думці / О.П. Вашків // Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості [текст] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 лютого 2014 р. // Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ : ВД «Гельветика», 2014. – С. 22-24.
 6. Вашків О.П. Тріадний характер інституційної структури підприємства / О.П. Вашків // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доповідей Одинадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Ч. 1. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 104-107.
 7. Вашків О.П. Кейс-метод як засіб активізації навчального процесу майбутніх економістів / О.П. Вашків, Л.П. Вашків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2014. – № 1. – С. 192-196.
 8. Вашків О.П. Особливості та елементи інституційної структури підприємства / О.П. Вашків // Економічні студії : науково-практичний журнал. – 1 (01) березень 2014. – Ч. 1. – Львів, 2014. – С. 41-45.
 9. Вашків О.П. Інституційна структура підприємства та базові економічні інститути / О.П. Вашків // Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів : монографія / під заг. ред. д.е.н., проф. В.І. Гринчуцького. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 321-332.
 10. Вашків О.П. Теоретико-методичні аспекти інституційного проектування на підприємстві / О.П. Вашків // Тенденції сталого розвитку економіки країни: прогнози та пропозиції : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 28-29 серпня 2015 р.) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів, 2015. – С. 43-46.
 11. Вашків О.П. Засадничі принципи інституційного проектування на підприємстві  / О.П. Вашків // Сучасні тенденції розвитку економічних систем / за заг. ред. д.е.н., проф. В.І. Гринчуцького. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 213-222.